Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Osiedla Świerczewo za rok 2021